Potřebujete poradit nebo telefonicky objednat záclony, závěsy? Volejte
+421 903 938 300

0
Celkově: 0.00Kč

Nákupní košík je prázdný

Allen / Záclony a závěsy

Ochrana osobních údajů -Allen Nováková

1.Smluvené strany se dohodly,že kupující v případě,že je fyzickou osobou je povinny oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení,adresu trvalého bydliště včetně PSČ,číslo telefonu a mailovou adresu.

2.Smluvní strany se dohodly,že kupující v případě,že je právnickou osobou,je povinný oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno,adresu sídla včetně PSČ,IČO,číslo telefonu a mailovou adresu.

3.Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje,že dává souhlas ve smyslu ust.§ 11 ods.1 zákona č.122/2013 Z z ochrany osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZnOOÚ),aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje,hlavně ty,které jsou uvedené výše,nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.Kupující  zároveň prohlašuje,že dává svůj souhlas prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,evidence kupních smluv,faktur a jiných dokumentů,za účelem marketingu a za účelem přepravních služeb koupeného zboží.Prodávající se zavazuje,že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.Prodávající uchovává osobní údaje kupujícího na dobu neurčitou.Prodávající po splnění účelu z pracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust.§17 ods.1 ZnOOÚ.Souhlas se zpracováním údajů může kupující kdykoliv kdekoliv písemnou formou.Souhlas zanikne v lhůtě 1.měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. 

4.Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu v zákaznické sekci,ihned po přihlášení.

5.Prodávající vyhlašuje,že v souladě s ust.§ 6 ods. 2 písm. c)ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně  na účel uvedený v ods. 3. těchto podmínek.

6.Prodávající vyhlašuje,že v souladu s ust.§ 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ  bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem,který neodporuje ZnOOÚ  ani jiným všeobecným závazným právním předpisem a ani jich nebude obcházet.Prodávající vyhlašuje,že souhlas kupujícího si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí dohodnutého vztahu,služby,zboží nebo povinností ustanovení prodávajícímu.

7.Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat. potvrzení zda jsou nebo nejsou jsou osobní údaje o něm zpracované ve všeobecné srozumitelné formě informací o zpracovávání údajů v informačním systému v rozsahu

- 1. Identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího,zda byl jmenován

- 2. Identifikační údaje zprostředkovatele,to neplatí,jestli prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ.

- 3. Účel zpracovávání osobních údajů.

- 4. Seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOU a

- 5.Doplňující informace,které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracovávání osobních údajů  potřebné pro kupujícího  na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmu v rozsahu nájmu.

Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje,jestli prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ oznámí mu i čas platnosti souhlasu  a pokuď kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje z přímo vykonatelného právního aktu Evropské unie,mezinárodní smlouvy kterou je Česka republika vázaná,nebo zákona,prodávající oznámí kupujícímu právní základ,který mu tuto povinnost ukládá a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje.

Třetí strany,pokuď se předpokládá nebo je zřejmé,že jim budou osobní údaje poskytnuté.

Okruh příjemců,pokuď se předpokládá nebo je zřejmé že jim budou osobní údaje zpřístupněné.