Ochrana osobních údajů

1.Smluvené strany se dohodly,že kupující v případě,že je fyzickou osobou je povinny oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení,adresu trvalého bydliště včetně PSČ,číslo telefonu a mailovou adresu.

2.Smluvní strany se dohodly,že kupující v případě,že je právnickou osobou,je povinný oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno,adresu sídla včetně PSČ,IČO,číslo telefonu a mailovou adresu.

3.Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje,že dává souhlas ve smyslu ust.§ 11 ods.1 zákona č.122/2013 Z z ochrany osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZnOOÚ),aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje,hlavně ty,které jsou uvedené výše,nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.Kupující  zároveň prohlašuje,že dává svůj souhlas prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,evidence kupních smluv,faktur a jiných dokumentů,za účelem marketingu a za účelem přepravních služeb koupeného zboží.Prodávající se zavazuje,že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.Prodávající uchovává osobní údaje kupujícího na dobu neurčitou.Prodávající po splnění účelu z pracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust.§17 ods.1 ZnOOÚ.Souhlas se zpracováním údajů může kupující kdykoliv kdekoliv písemnou formou.Souhlas zanikne v lhůtě 1.měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. 

4.Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu v zákaznické sekci,ihned po přihlášení.

5.Prodávající vyhlašuje,že v souladě s ust.§ 6 ods. 2 písm. c)ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně  na účel uvedený v ods. 3. těchto podmínek.

6.Prodávající vyhlašuje,že v souladu s ust.§ 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ  bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem,který neodporuje ZnOOÚ  ani jiným všeobecným závazným právním předpisem a ani jich nebude obcházet.Prodávající vyhlašuje,že souhlas kupujícího si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí dohodnutého vztahu,služby,zboží nebo povinností ustanovení prodávajícímu.

7.Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat. potvrzení zda jsou nebo nejsou jsou osobní údaje o něm zpracované ve všeobecné srozumitelné formě informací o zpracovávání údajů v informačním systému v rozsahu

- 1. Identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího,zda byl jmenován

- 2. Identifikační údaje zprostředkovatele,to neplatí,jestli prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ.

- 3. Účel zpracovávání osobních údajů.

- 4. Seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOU a

- 5.Doplňující informace,které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracovávání osobních údajů  potřebné pro kupujícího  na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmu v rozsahu nájmu.

Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje,jestli prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ oznámí mu i čas platnosti souhlasu  a pokuď kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje z přímo vykonatelného právního aktu Evropské unie,mezinárodní smlouvy kterou je Česka republika vázaná,nebo zákona,prodávající oznámí kupujícímu právní základ,který mu tuto povinnost ukládá a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje.

Třetí strany,pokuď se předpokládá nebo je zřejmé,že jim budou osobní údaje poskytnuté.

Okruh příjemců,pokuď se předpokládá nebo je zřejmé že jim budou osobní údaje zpřístupněné.


pro registrované


 

nová registrace
zapomněl jsem heslo

Aktuality


Hity týždňa

 
© 2009 Allen, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.