Potřebujete poradit nebo telefonicky objednat záclony, závěsy? Volejte
+421 903 938 300

0
Celkově: 0.00Kč

Nákupní košík je prázdný

Allen / Záclony a závěsy

Obchodní podmínky - Allen Nováková

Obchodní podmínky internetového obchodu

Orgán dozoru : 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89;
011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru
tel. č.: +421 41/ 7632 130
fax č.: +421 41/ 7632 139

Nakupování zboží v internetovém obchodě prodávajícího mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel:

 

1. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je ALLEN, s.r.o. se sídlem ČSA 1306/3, 02401 Kysucké Nové Město, Slovenská Republika, IČ: 44637683, zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, vložka číslo: 50905/L ze dne 27.02.2009.
  (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.zaclonyzavesy.sk, resp. www.allen-zaclonyzavesy.sk

  Kontaktní údaje prodávajícího:
  Kontaktní osoba:
  Alena Nováková
  Email: allen@allen.sk
  Telefon: +421 903 938 300   00421903777367
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Seznam zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě dotazu kupujícího.
 5. Prodávající je vázán kupujícímu svojí nabídkou zboží prezentovaného na kterékoli internetové stránce prodávajícího včetně ceny během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a/nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka ").
2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“.
Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.
3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.
4. V případě, že kupující v objednávce uvede jako údaj o místě, kde má být zboží dodáno „osobní převzetí“, považuje se to žádost o rezervaci vybraného zboží v určeném odběrném místě. Potvrzením objednávky prodávající potvrzuje rezervaci vybraného zboží pro kupujícího v určeném odběrném místě. Rezervace zaniká, pokud si kupující zboží nepřevezme (neuzavře kupní smlouvu) v odběrném místě nejpozději do 3. dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.
5. V případě objednávky, při které má být zboží osobně převzato kupujícím v odběrném místě, prodávající před převzetím zboží splní informační povinnosti vůči kupujícímu a umožní kupujícímu prohlédnutí zboží. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách až momentem převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v
dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).
2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,

 

5. Dodací podmínky

1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu v
lhůtě do 30 dnů ode dne akceptace objednávky kupujícího prodávajícím.
3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky
kupujícího prodávajícím. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnuté zboží zaplacená kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.
4. 
5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.
6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemnou plnou moc. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 2 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
7. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
8. 
5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
9. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad, dodací list a záruční list. Při osobním odběru budou tyto doklady předány zákazníkovi spolu se zbožím.

6. Kupní cena

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu české koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.
6. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.
7. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu , pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.
8. Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme
zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Zašle-li kupující zboží na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době
uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
15. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká: a)nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
b)neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, c)uplynutím záruční doby zboží,
d)mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
e)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
f)neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, g)poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
h)poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi, i)poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
j)neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, k)zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
16. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a)předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e)písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění, f)odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
17. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
18. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
19. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
20. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
21. Všechny záruční opravy jsou bezplatné.
22. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem: a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na
rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).
23. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.
24. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
25. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
26. Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, po kterou nemůže kupující řádně užívat zboží doba, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží dohromady více než 180 dní.
27. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.8 těchto všeobecných obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro stejnou vadu uplatňovat reklamaci opakovaně .
28. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.
29. O výsledku reklamačního řízení informuje kupujícího telefonicky prodávající,
resp. servisní středisko, pokud bylo reklamované zboží zasláno kupujícím přímo do autorizovaného servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující je zároveň obeznámen o způsobu převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na našich webových stránkách naleznete na stránce ochrana osobních údajů.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy (Storno objednávky)

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
2. Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží . Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém
„kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem
převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud se
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se
c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
3. Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu prodávajícího a to ALLEN, sro, ČSA 1306/3, 024 04 Kysucké Nové Město. ( Zobrazit formulář na o dstoupení o d smlouvy.)
4. Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů, adresa spotřebitele/spotřebitelů, podpis spotřebitele/ spotřebitelů, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu, datum. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu a to zasláním nebo přinesením na adresu Belanského 192, 024 01 Kysucké Nové Město. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.
5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
6. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
7. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží nebo se bude postupovat ve smyslu bodu 6.7. těchto všeobecných obchodních podmínek zasláním dárkového certifikátu na adresu kupujícího. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od
kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři na odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
8. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby dle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. právající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.
10. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu.
11. Při odstoupení od smlouvy, kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2,- EUR do 150,- EUR.
12. Při odstoupení od smlouvy, kupující nese i přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2,- EUR do 150,- EUR.
13. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.4. a
10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je
a) prodej zboží pořízeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele, bb) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. V řípadě, je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.
 3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu dle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.
 5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně zákona 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
 6. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží, které se nacházejí na web stránce prodávajícího, se mohou barevně odlišovat od skutečného barevného provedení zboží.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 8. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

12. Alternativní řešení sporů

12.1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu, pokud má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevybavil reklamaci tak, aby byl i on spokojen. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sz. Podle §3 zákona 391/2015 S.z. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Žádost může podat také online prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, nikoli nakupující podnikatele. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 EUR. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 EUR od kupujícího, na úhradu nákladů.

Příloha č.1 : Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku
Příloha č.2 : Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

 

V Kysuckém Novém Městě dne 14.01.2022